Omgeving, groen en duurzaamheid

De aanleiding hiervoor is onder andere de vraag en behoefte aan nieuwe woningen en de toekomstbestendigheid van de huidige kern in combinatie met het nieuwe Vitale Kernen beleid.

Daar is nu nog niets over bekend, dit zijn wij nog aan het onderzoeken.

Deze worden aangesloten op de watergangen die onderdeel uit gaan maken van het plan.

Dat weten wij niet maar misschien is daar meer over bekend bij de gemeente.

In de afgelopen jaren is er op vertrouwelijke basis contact geweest over enkele locaties. Het Vitale Kernen beleid, in combinatie met het agrarische toekomstperspectief voor Lopikerweg Oost 199, heeft de ontwikkeling voor dit plan een versnelling gegeven.

Over de invulling van de overige grond is nog niets bekend, wij concentreren ons eerst op het realiseren van de woningbouw.

Het flora en fauna onderzoek is afgerond en voor de opvolging (zoals o.a. andere (tijdelijke) verblijfplaatsten voor vleermuizen) is/wordt gezorgd. 

Dit blijft vooralsnog weilandgrond.

Nu is dat circa ons uitgangspunt, dit kan in de toekomst nog minder of meer worden. Gaandeweg het proces zal worden bepaald waar de 3ha komt. 

Voor zover wij weten zijn er geen plannen om iets aan het defensie terrein te wijzigen.

Met betrekking tot het defensieterrein is er geen extra veiligheidsafstand nodig. Van de kerosine aan- en afvoerleidingen blijven wij minimaal 30 meter verwijderd.

Conform de randvoorwaarden vanuit de gemeente moeten wij o.a. rekening houden met het verzachten van bebouwingsranden en er moet robuust groen en water komen. De uitwerking hiervan zal door verschillende instanties worden beoordeeld.

Dit wordt nader onderzocht. Er zal worden gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor groen, water en recreatie- en/of wandelmogelijkheden in en/of om het gebied.

Ja, de huidige hang/speelplek wordt verplaatst en opnieuw ingericht.

Verkeer, ontsluiting en parkeren

Het verkeer zal via een eigen ontsluiting de woonwijk inrijden.

Wij moeten sowieso aansluiten op Lopikerweg Oost. Over de uiteindelijke invulling zullen we de voor- en nadelen van verschillende opties met de inwoners en overige instanties bespreken.

Er zal een onderzoek komen naar de hoeveelheid en toename van verkeersdrukte. Aan de hand daarvan wordt bepaald of en zo ja het nodig is om (aanvullende) voorzieningen te treffen.

In het ontwerp wordt volgens de bestaande richtlijnen gezorgd voor passende parkeervoorzieningen. Hoe dit wordt ingevuld zal in overleg met omwonenden en overige instanties worden uitgewerkt.

Er zal een onderzoek komen naar de hoeveelheid en toename van verkeersdrukte. Aan de hand daarvan wordt bepaald of en zo ja welke (aanvullende) voorzieningen nodig zijn.

Op basis van onderzoek zal worden vastgesteld welke parkeernormen van toepassing zijn, dit is ook afhankelijk van het soort woningen.

Planning, procedures en proces

Op dit moment gaan wij ervan uit dat wij de laatste fase van het ontwikkelproces - het ontwerpen van de woningen, het aanvragen van de omgevingsvergunning en de start van de verkoop - in de periode maart 2023 - maart 2024 zullen bereiken.

Wanneer er geen onverwachte ontwikkelingen zijn die extra tijd vragen, dan is de voorlopige prognose dat er begin 2025 gestart kan worden met de bouw.

Wanneer er geen onverwachte ontwikkelingen zijn die extra tijd vragen, dan is de voorlopige prognose dat het plan begin 2024 gereed zou kunnen zijn om in verkoop te gaan. 

De verwachting is dat dit geen gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van dit plan.

Ja.

Een betrouwbare partij die ook de ontwikkeling Lopik Oost heeft begeleid leek ons een goede keuze. Ook de gemeente ondersteunde deze keuze.

Wij zullen waar dat mogelijk is, extra rekening houden met direct omwonenden en inwoners van Lopikerkapel.

Daar zijn wettelijke procedures voor die gevolgd kunnen worden.

Conform de beleidsnota Uitbreiding Vitale Kernen zullen wij minimaal voldoen aan de 2e trede. In de praktijk zullen wij tussen trede 2 en 3 uitkomen en op verschillende momenten gebruikmaken van verschillende kanalen voor participatie.

Wij onderhouden met direct omwonenden die dat op prijs stellen persoonlijk contact via onze omgevingsmanager. Zo kunnen wij extra rekening houden met hun belangen en voorkeuren.

Woningen, aantallen en beschikbaarheid

Wij zullen de woningbehoefte kwalitatief en kwantitatief in kaart brengen en dit aan de provincie voorleggen.

Dit vraagstuk speelt in diverse gemeenten. Wij gaan kijken wat er mogelijk is binnen de wettelijke kaders.

Wij gaan uit van diverse doelgroepen. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Er zal sowieso 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd.

Wij houden bij de uitwerking de woonvisie van de gemeente aan. Hierbij wordt 30% sociale woningbouw gerealiseerd. Hoe dit uiteindelijk wordt vertaald in het totale plan, zal later bekend worden.

Daar is op dit moment nog niets over bekend. In het vitale kernenbeleid van de gemeente is er alleen ruimte voor woningen.

Conform de huidige wettelijke eisen ten aanzien van duurzaamheid is de verwachting dat er standaard zeker zonnepanelen op de woningen worden geïnstalleerd.

Ja, alle woningen zullen gasloos worden.

Ja, in de plannen willen wij ook woningen realiseren die geschikt zijn voor levensloopbestendige bewoning.

Ja, er worden ook woningen met garage gerealiseerd.

Er wordt uitgegaan van diverse doelgroepen. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Er zal sowieso 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd. De verdeling huurwoning versus koopwoning wordt later vastgesteld.

De officiële starters grens voor een starterswoning blijft voor zover nu bekend maximaal 355.000. De in dit plan opgenomen sociale koopwoningen dienen aan deze voorwaarde te voldoen.